Algemene informatie

Naam van de school

De naam Duykeldam komt uit de zestiende eeuw en was de betiteling van een dam, die het strand of voorland van dijken tegen afslag moest beschermen. Men onderscheidt de duykeldammen, welke van aarde waren samengesteld, die van rijshout, die van hout en de dammen die met Vilvoordse steen werden bekleed. Aldus staat te lezen in het advies van de landdrost aan de leden van de adviescommissie.

 

Geschiedenis 

De Duykeldam is de eerste school van Swifterbant, opgericht 24 augustus 1965. De school is gestart als lagere school met 3 klassen en een aparte kleuterschool, ‘Het Hummelhonk’. Al snel groeide de school uit tot een volwaardige school met 6 klassen. Met de invoering van de wet op het basisonderwijs werd ‘Het Hummelhonk’ gekoppeld aan ‘De Duykeldam’. Er ontstond één openbare basisschool met als naam: ‘De Duykeldam’.  Sinds 2010 is onze school een daltonschool. 

Onze missie en visie

Missie

De Duykeldam is een Daltonschool waar kinderen, ouders en medewerkers respectvol en in een sfeer van vertrouwen met elkaar omgaan. Onze Daltonschool streeft ernaar om een veilige, ontwikkelende en uitdagende leeromgeving te bieden, waar kinderen aangemoedigd worden om zelfstandig te denken, samen te werken, verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen en daarop te reflecteren. Hierbij houden wij rekening met verschillen in achtergrond en mogelijkheden, met als doel kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij, waarbij de kinderen van en met elkaar mogen leren.

Visie

Met elkaar kleuren wij ons Daltononderwijs, dat is het motto dat elke dag centraal staat op De Duykeldam. Met kinderen, ouders en team dragen wij zorg voor goed Daltononderwijs, waarbij iedereen actief betrokken is en zich kan ontwikkelen vanuit zijn/ haar eigen talenten. Vanuit de driehoek leerkracht-kind-ouder zoeken wij de samenwerking vanuit een open en eerlijke houding, waarbij we samen de voorwaarden scheppen voor een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds begrip. De pijlers van het daltononderwijs, zijn ook onze kernwaarden en geven ons hierbij hoe wij ons onderwijs vorm. Vanuit ¨ vrijheid in gebondenheid¨ leren wij de kinderen, dat wij onszelf mogen zijn binnen gestelde regels. Door met elkaar te reflecteren op ons eigen gedrag en op ons eigen werk, leren we de kinderen zelfstandige beslissingen te nemen die effectief en verantwoord zijn. Vanuit samenwerken, leren we echt te luisteren met respect naar elkaar om een kleurrijke identiteit te ontwikkelen, waarin de kinderen met plezier terugkijken en met zelfvertrouwen en veerkrachtig de vervolgstappen maken na onze school.

Zicht op ontwikkeling

Kinderen die op De Duykeldam zitten, worden goed gevolgd. Niet alleen door de leerkracht, maar ook door de intern begeleider. Wat hebben de kinderen nodig en hoe kunnen wij het onderwijs het best passend maken. Dat probeert de leerkracht elke dag zo goed mogelijk te doen in de klas. De intern begeleider is de coördinator van de zorg voor alle leerlingen. Zij coacht en begeleidt de leerkrachten hierin en is aanspreekpunt voor jullie als ouders.

Onze school gebruikt het IEP-volgsysteem en Parnassys. Hiermee volgen wij jullie kind op sociaal-emotioneel en didactisch vlak. Wij doen dat door het observeren van gedrag, de manier van werken, maar ook de leerlingen vullen IEP Hart en Handen in.

Daarnaast registreren we de resultaten van vakken als rekenen, taal en lezen. Bij de kleuters kijken we naar de vaardigheden die de kinderen al kunnen met ons observatiesysteem.

Als er extra uitdaging of extra hulp nodig is, komt de intern begeleider in beeld. Zij kijkt mee naar een passend onderwijsaanbod in de klas of eventueel buiten de klas om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van jullie kind.

Wil jij kennis komen maken op De Duykeldam? Dat kan!

Wij vertellen je graag over onze school tijdens een rondleiding.

Wij bieden hier op school

Pre-teaching binnen de klas

Dit doen we onder andere tijdens de inloop. 

Pre-teaching buiten de klas

Dit wordt grotendeels gedaan door de onderwijsassistenten. 

HB lessen

Dit wordt onder schooltijd in onze eigen school gegeven en buitenschools door HB-Dronten of A-kwadraat. 

Vakleerkracht gym

Iedere maandag en donderdag krijgen de kinderen gym van meester Dion.

Vakleerkracht muziek/ drama

Elke woensdag of donderdag krijgen de kinderen muziek of drama van juf Karolien.

Handvaardigheid

Op vrijdag is er een handvaardigheidscircuit voor de onderbouw en voor de bovenbouw.

Leerlingenraad 

Vanaf groep 5 kunnen de kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elke groep worden 2 kinderen gekozen die namens de groep zitting nemen in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert met de directeur gemiddeld 1x per 5 weken. Voor de vergadering halen de kinderen informatie op uit de groep en nemen dit mee in het overleg.

Leerlingenraad 2023-2024 werkt aan het aankomende groene schoolplein, buiten speelmateriaal en de nieuwe website.

Onze leerlingenraad