Openbare Daltonschool De Duykeldam | Swifterbant

 

Als het gaat

om een veilig

leerklimaat

Dalton Onderwijsconcept

Onze identiteit is terug te zien in ons daltononderwijs. Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassen mensen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarom krijgen kinderen taken die zij zelf in een bepaalde tijd kunnen afronden. Zo leren kinderen probleemoplossend denken. Waar het nodig is geeft de leerkracht instructie, begeleiding en coaching. In het daltonboek zijn de afspraken die we gemaakt hebben terug te vinden. Deze afspraken worden ieder jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

De pijlers van het daltononderwijs zijn:

samenwerken – zelfstandigheid – vrijheid en verantwoordelijkheid –

reflectie – effectiviteit

Samenwerken 

‘’Bij ons op school is er altijd wel iemand die mij wil helpen als ik iets niet weet.’’ 

Leerlingen leren het vanzelfsprekend te vinden om samen te werken, samen oplossingen te zoeken en elkaar te helpen. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving, is het nodig dat je kunt samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. De leerlingen werken in tweetallen, in kleine groepjes, of met een leerkracht samen aan bepaalde taken. Zo leren ze dat ze elkaar kunnen helpen. Daarnaast zorgt samenwerking ervoor dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen zoals feedback ontvangen en geven, luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. 

Zelfstandigheid 

Ik vind het leuk om zelfstandig te werken, want dan merk ik dat ik al heel veel alleen kan.’’

Leerlingen leren om zelfstandig aan hun taken te werken met een weektaak waarop alle taken beschreven staan. De leerlingen leren om zelfstandig deze taken te plannen, uit te voeren en daarbij hulp te vragen als dat nodig is. Ook kunnen (sommige) leerlingen aangeven of ze wel of geen instructie voor een bepaalde taak, volgen. Als de taak klaar is, weten de leerlingen wat ze dan moeten/mogen doen. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

‘’ Als ik zachtjes met mijn maatje overleg, mogen we van de leerkracht zelf bepalen op welke plek we willen werken.’’  

Leerlingen leren stap voor stap keuzes te maken. Zij leren om te gaan met vrijheid, het respecteren van de grenzen van vrijheid en hun eigen weg daarin te vinden. De leerkracht geeft de grenzen aan waarbinnen de taken afgerond moeten worden; zoals welke leerstof er geleerd wordt, de eisen die aan het werk gesteld worden, de tijdslimiet en welke regels er zijn. Achteraf wordt er gereflecteerd op het gemaakte werk en op de gemaakte keuzes. 

Reflectie 

‘’Als ik klaar ben met mijn weektaak vraag ik mezelf af hoe ik gewerkt heb en wat ik volgende week anders of beter kan doen.” 

Leerlingen leren na te denken over hun eigen werk en gedrag en te kijken naar wat zij kunnen verbeteren. De leerlingen schatten van te voren zelf in hoeveel tijd ze kwijt zijn aan een taak en hoe moeilijk deze zal zijn. Leerlingen die dat aan kunnen schatten ook in of ze de taak zelfstandig kunnen maken of dat ze nog instructie nodig hebben. Tijdens het werken aan de weektaak reflecteren leerlingen ook op hun werk. Als niet alle opgaven goed gemaakt zijn kunnen ze er voor kiezen toch een extra instructie aan te vragen. Achteraf wordt er gereflecteerd op het gemaakte werk en op de gemaakte keuzes. Maar het gaat niet alleen om reflectie van de leerlingen. Ook de leerkracht reflecteert op zijn/haar eigen werk en handelen. En op schoolniveau wordt er gereflecteerd op de kwaliteit van onderwijs.

Effectiviteit 

“Als ik goed plan en doorwerk, heb ik misschien op woensdag nog tijd voor een spelletje met mijn vriendje!’’ 

Leerlingen leren om hun tijd goed en doelmatig te gebruiken. Tijd, mensen en middelen worden zo effectief mogelijk ingezet. Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling. Het is aan de leerkracht om de leeromgeving goed in te richten, gebruik te maken van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd leerstofaanbod te bieden. 

 

 

Kennismaken met De Duykeldam?