Daltononderwijs 

Met ons daltononderwijs willen wij een mens zonder vrees vormen, die voorbereid is op de
toekomst en zich bewust is van zijn talenten. Een kind dat zich eigenaar voelt van zijn
leerproces en leven.

Onze school is een plek waar niet alleen leren, maar ook het zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, verantwoordelijkheidsgevoel en positief gedrag belangrijk zijn. Vanuit een geborgen omgeving mag ieder kind bepaalde keuzes maken. Door de verantwoording te nemen voor deze keuzes mag het kind hier ook op aangesproken worden.

Naast individuele verantwoordelijkheid leren we de kinderen ook om gezamenlijke
verantwoordelijkheid te dragen voor zowel groepsgenoten, het proces en het eindresultaat. De vaardigheid om te kunnen samenwerken is hierbij onontbeerlijk. De leerstof sluit zo veel mogelijk aan bij de ontwikkeling van de individuele kind, zodat binnen de groep ontwikkelingsverschillen worden geaccepteerd en zo adequaat mogelijk worden uitgewerkt.

Samenwerken 

“Bij ons op school is er altijd wel iemand die mij wil helpen als ik iets niet weet.’’

Kinderen bij ons op school leren samen te werken, samen oplossingen te zoeken en elkaar te helpen. Als kinderen met elkaar samenwerken en samenspelen, ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Wij bereiden de kinderen voor op de maatschappij en het samenwerken met kinderen die je zelf kan kiezen, maar ook met kinderen die je niet kiest. De kinderen werken in tweetallen, kleine groepjes samen, maar ook groepsdoorbroken. Dat betekent dat de kinderen van groep 5 t/m 8 ook regelmatig een activiteit samen met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben.

Zelfstandigheid 

“Ik vind het leuk om zelfstandig te werken, want dan merk ik dat ik al heel veel alleen kan.’’

Kinderen hebben al jong de behoefte zich te onderscheiden en om eigen keuzes te maken. Iedere groep vraagt om een andere zelfstandigheid. Kinderen leren om zelfstandig aan hun taken te werken met een weektaak waarop alle taken beschreven staan. Onze kinderen leren om zelfstandig deze taken te plannen, uit te voeren en daarbij hulp te vragen als dat nodig is. Ze kunnen aangeven of ze wel of geen verlengde instructie voor een bepaalde taak nodig hebben. Zo proberen wij het eigenaarschap bij de kinderen te vergroten. Als de taak klaar is, weten de kinderen wat ze kunnen/mogen doen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

‘’Als ik zachtjes met mijn maatje overleg, mogen we van de leerkracht zelf bepalen op welke plek we willen werken.’’

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid op onze school is de gelegenheid krijgen om het werk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de regels vormen de grenzen waarbinnen de kinderen hun vrijheid leren gebruiken.

Een kind leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door kinderen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht en de pedagogisch medewerker om ieder kind een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, tevens ervaren ze de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor kinderen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Reflectie 

‘’Als ik klaar ben met mijn weektaak vraag ik mezelf af hoe ik gewerkt heb en wat ik volgende week anders of beter kan doen.”

Kinderen leren na te denken over hun eigen werk en gedrag en te kijken naar wat zij kunnen verbeteren. De kinderen schatten van te voren zelf in hoeveel tijd ze kwijt zijn aan een taak en hoe moeilijk deze zal zijn. Ze schatten in of ze de taak zelfstandig kunnen maken of dat ze nog instructie nodig hebben. Na afloop wordt besproken of ze hun werk goed ingeschat hebben. De leerkracht speelt hierin een grote rol. Dit kan door voor te doen en door reflectievragen te stellen. Bij reflectie gaat het om terugdenken; wat heb je gevoeld, wat wil je en hoe ga je nu handelen. De leerkracht reflecteert op zijn/haar eigen werk en handelen. Op schoolniveau wordt er gereflecteerd op de kwaliteit van onderwijs.

Effectiviteit

Een daltonschool probeert zo efficiënt mogelijk aan haar doelen te werken. Onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat inzetten; zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is. Een daltonschool leert haar kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen.

We hanteren de volgende punten

  • Binnen is beginnen
  • Instructie op niveau
  • Eigen leerdoelen kiezen
Wil jij kennis komen maken op De Duykeldam? Dat kan!

Wij vertellen je graag over onze school tijdens een rondleiding.