Openbare Daltonschool De Duykeldam | Swifterbant

 

Als het gaat

om een veilig

leerklimaat

Hoe kan ik mij als ouder inzetten voor de school?

Contact met ouders.

Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen de school niet kunnen plaatsvinden. Wij vinden het erg belangrijk dat het contact tussen u en ons als school goed verloopt. Dat betekent dat wij niet alleen zorgen voor goede en tijdige informatie, maar dat wij ook graag met u overleggen over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind. Samen kunnen we immers meer bereiken dan alleen!

Educatief partnerschap                                                              

De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. Zij streven hetzelfde doel na:  de optimale ontwikkeling van het kind. 

Voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren. Door ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind zijn zij in staat bij te dragen aan het onderwijsleerproces van hun kind. Een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school zorgt er voor dat ouders meer betrokken zijn bij het leerproces van hun kind.

Educatief partnerschap zorgt voor een grotere betrokkenheid en gelijkwaardige samenwerking tussen school en gezin waardoor de school een geïntegreerde leergemeenschap zal zijn.

Ouderraad – OR –     

De ouderraad bestaat uit ouders die betrokken zijn bij de ondersteuning en organisatie van verschillende activiteiten voor de kinderen op onze school: Sint-Maarten,Sinterklaasfeest,  Kerstfeest, verkleedfeest;  sportdagen, afscheid groep 8, aankleding van het schoolgebouw enz. Om dit goed te kunnen organiseren vragen we u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022 is dat € 15,00.

Samenstelling OR
or.duykeldam@ante.nl

Voorzitter            – Klaas Schoone
Penningmeester – Sabrina Jans
Secretaris            – Emily Veenman
Algemeen lid      – Esmeralda Schipper
Algemeen lid      – Angelina Goossen

Vijf keer per jaar houdt de OR een openbare vergadering die toegankelijk is voor alle ouders. Namens het onderwijsteam is daar een leerkracht bij aanwezig.

Vergaderdata 2022-2023
maandag 31 oktober 2022
maandag 28 november 2022
maandag 16 januari 2023
maandag 6 maart 2023
maandag 3 april 2023
maandag 19 juni 2023

Medezeggenschapsraad (MR)                        

Op De Duykeldam vormen twee ouders en twee leerkrachten met elkaar de MR. U kunt de MR leden raadplegen over schoolzaken.   

De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Voor een aantal besluiten is er vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan beleidszaken die met het personeel en ouders te maken hebben, zoals de formatie, het vakantierooster, de begroting van het schoolfonds, de schoolgids en het schoolplan. De MR heeft hierover regelmatig overleg met de directie en/of schoolbestuur. 

Stichting Ante kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt zaken op organisatieniveau. Namens onze school is de voorzitter van de  MR lid ook lid van de GMR.

Samenstelling MR
mr.duykeldam@ante.nl

Namens de ouders:
Voorzitter – Erwin ten Hag
Algemeen lid- Joyce van Mook                               

Namens het personeel:
Nadja Tukker
Sonja Boerma

Vergaderdata 2022-2023
woensdag   28 september 2022
woensdag   30 november 2022
woensdag   27 maart 2023
woensdag 24 mei 2023
woensdag   7 juni 2023
woensdag 28 juni 2023

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel om;

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.
  • de verantwoordelijkheid van leerlingen voor schoolse zaken te vergroten.
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school.
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen.
  • bevorderen van actief burgerschap

Uit de groepen 6- 7- 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen. De leden van de leerlingenraad kiezen een voorzitter en een notulist. De leerlingenraad komt een vier keer per jaar bijeen onder schooltijd.

De leerlingenraad praat mee over:
het spelen op het plein; bestemming van de schoolreisjes; het organiseren van activiteiten enz.                    De leerlingenraad bespreekt na de bijeenkomst de uitkomsten met de leerlingen van hun groep.

Koffie-uurtje                                               

Er is eenmaal in de zes weken, op wisselende dagen, een koffie-uurtje. De directeur gaat dan met ouders en verzorgers onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek over lopende of nieuwe ontwikkelingen op De Duykeldam. U bent van harte welkom.

Buitenschoolse opvang (BSO)                        

Dit wordt georganiseerd door Kinderopvang Dronten. Deze organisatie biedt verschillende vormen van kinderopvang aan in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

Bij ons op school wordt de baby-dreumes instuif De Polderpukkies aangeboden. Dit is  een inloopochtend voor ouders met hun kind(eren) in de leeftijd van 0 – 2½ jaar. Ouders ontmoeten elkaar, er wordt gezongen en gespeeld onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Kinderopvang Dronten en een vaste vrijwilligster.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Kinderopvang Dronten biedt?
Kijkt u dan op www.kinderopvangdronten.nl of bel voor informatie met 0321-316266.

Verlof/leerplicht

Ziekmelding                                              

Wanneer uw kind ziek is, is dat natuurlijk heel naar voor uw kind. Wij verzoeken u om de ziekmelding ruim voor schooltijd telefonisch door te geven zodat de betreffende leerkracht hiervan tijdig op de hoogte is.

Tel. 0321 – 321417.

Verlofregeling voor kinderen.                  

Onder normale omstandigheden is het voor alle kinderen belangrijk om zo regelmatig mogelijk op school te komen. Wij gaan ervan uit dat u daar net zo over denkt en probeert om afspraken buiten schooltijd te regelen. Uiteraard lukt dat niet altijd.

Extra Verlof:                                                         

Verlof aanvragen buiten de schoolvakanties is vanuit de wetgeving vrijwel niet meer aan de orde. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om tijdens een schoolvakantie op vakantie te gaan. Wij werken vanuit de kaders die de wetgeving hiervoor aangeeft. 

Kort verlof i.v.m. 1e lijn- zorgverlening:
Soms is het niet mogelijk om een afspraak te maken met de tandarts, dokter of andere 1e lijn zorgverleners na schooltijd. Maar als het kan, wilt u dan zoveel mogelijk afspraken voor of na schooltijd (of in de vakanties) plannen? Graag van te voren een bericht naar de leerkracht van uw kind.

Het komt steeds vaker voor, dat voor kinderen onder schooltijd een afspraak gemaakt wordt om naar een specialist te gaan die geen spoedeisende hulp biedt bv. een orthodontist, logopedist, fysiotherapeut of psycholoog. In principe geven we hier geen toestemming voor, omdat het geen eerste 1e lijn zorg betreft.  Het betekent vaak dat een kind een hele morgen of middag niet op school is, waardoor extra instructie moet worden gegeven of werk moet worden ingehaald.            

Er kan in bijzondere gevallen een uitzondering worden gemaakt. In overleg met de directeur van onze school kunt u dan ( in principe alleen ’s middags) toestemming krijgen.

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling echt niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim.

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Facebook

De Duykeldam beschikt over een eigen Facebookpagina. Deze is in te zien voor iedereen. Op de pagina vindt u alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga naar www.facebook.com/Duykeldam.

Ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar is er voor elke groep een informatieavond waarop de leerkracht informatie geeft over dat wat de kinderen in de loop van het schooljaar gaan leren en wat de gang van zaken is in de groep. 

Het kan voorkomen dat er tijdens een schooljaar een extra ouderavond georganiseerd wordt. Deze wordt altijd aangekondigd in de digitale nieuwsbrief of via Parro.

Digitale nieuwsbrief

Een keer in de maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin staan mededelingen over schoolse zaken en een overzicht met de activiteiten van de betreffende maand. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via deze website.

Veiligheid op school

Dit veiligheidsplan is opgesteld in samenspraak met het team en de ouders (MR/OR) van De Duykeldam. Het plan wordt jaarlijks in de eerste team- en OR/MR-vergadering geëvalueerd en bijgesteld.

Extern vertrouwenspersoon.

Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit
gedrag kan leiden dat je niet lekker in je vel zit of tot ziekte of uitval en dat willen we voorkomen. Het is daarom belangrijk dat er maatregelen genomenzijn om dit soort situaties te voorkomen en dat het fijn is dat je het met iemandin vertrouwen kan delen.

AVG | Wat doen wij?

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.