Openbare Daltonschool De Duykeldam | Swifterbant

 

Als het gaat

om een veilig

leerklimaat

Hoe kan ik mij als ouder inzetten voor de school?

Ouderraad (OR)

Het doel van de Ouderraad (OR) is om het contact tussen ouders en school goed te onderhouden.
Daarnaast vraagt de OR u jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Dankzij deze bijdrage kunnen de volgende activiteiten georganiseerd worden: Sinterklaas- en Kerstfeest, verkleedfeest, Sint Maarten, avondvierdaagse, inloopavonden, thema-avonden, schooltoneel, sportdag, afscheid groep 8, het schoolreisje en schoolkamp. Het geld komt dus volledig ten goede aan uw kind.

(Rekeningnummer NL04INGB0000552266 van oudercommissie OBS De Duykeldam)

Elke zes weken houdt de OR een openbare vergadering die toegankelijk is voor alle ouders. Namens het onderwijsteam is daar een leerkracht bij aanwezig.

Samenstelling OR – or.duykeldam@ante.nl

Voorzitter – Klaas Schoone
Penningmeester – Patricia Dijkveld – Stol
Secretaris – Emily Veenman
Algemeen lid – Jennyson Trinidad
Algemeen lid – Chantal Sandstrom
Algemeen lid – Jeanine van der Steeg
Algemeen lid – Dijana Rizvic
Algemeen lid – Suzan Pol
Algemeen lid – Sabrina Jans
Teamlid – Egbertha Wesseling

Vergaderdata 2020-2021

maandag 7 september 2020
maandag 26 oktober 2020
maandag 7 december 2020
maandag 11 januari 2020
maandag 8 maart 2020
maandag 19 april 2020
maandag 31 mei 2020

Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals in wetgeving is vastgesteld heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een beleidsorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel en weegt deze af om tot een evenwichtig oordeel te kunnen komen. De MR heeft adviesrecht en soms ook instemmingsrecht en kan zo invloed uitoefenen op de besluitvorming over het beleid van de school. De MR heeft hierover regelmatig overleg met de directie en/of schoolbestuur. Twee leden van de MR nemen ook zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit orgaan overlegt met het bestuur van de overkoepelende stichting Openbaar Onderwijs Dronten en Openbaar Onderwijs Zeewolde, onder de naam Ante.
Op De Duykeldam hebben er drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR. Voor u als ouder is het belangrijk om te weten dat deze MR leden geraadpleegd kunnen worden over schoolzaken. De MR leden kunnen schoolzaken op de agenda zetten.
De datum en de agenda van de medezeggenschapsvergadering worden via het informatiebord in de school bekend gemaakt. Ook daar vindt u de namen van de MR leden. Bij de ouderleden staan ook telefoonnummers vermeld, zodat ze bereikbaar zijn over vragen over het beleid van school.

Samenstelling MR – mr.duykeldam@ante.nl

Namens de ouders:
Maria van der Meij
Erwin ten Hag

Namens het personeel:
Greet Claassen
Marion van der Bos

Vergaderdata 2020-2021

maandag 7 september 2020
maandag 26 oktober 2020
maandag 7 december 2020
maandag 11 januari 2020
maandag 8 maart 2020
maandag 19 april 2020
maandag 31 mei 2020

Hulp op school door ouders/klassenouder

Het kan voorkomen dat wij hulp nodig hebben van ouders. Bijvoorbeeld voor:

– hulp tijdens de lessen handvaardigheid
– hulp bij activiteiten zoals sportdagen, excursies enz.
– hulp bij de Sinterklaas-, Kerst-, Paasviering
Oproepen voor hulp worden gedaan door de klassenouders via de klassen-app.

Waarom ouderbetrokkenheid?
Door de toegenomen marktwerking in het onderwijs, onze aandacht voor kwaliteitszorg, publieke verantwoording, is het voor de scholen nog belangrijker geworden om een goede band met hun klanten (ouders) te creëren. Wederzijdse betrokkenheid en het aanzetten tot dialoog vinden wij belangrijk. Want, ouders en school hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs.

Koffieochtend

Eenmaal in de zes weken is er op wisselende dagen een koffie-ochtend. De directeur gaat dan met belangstellende ouders onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek over lopende of nieuwe ontwikkelingen op De Duykeldam. Iedereen is dan van harte welkom.

Overblijven/tussenschoolse opvang (TSO)/buitenschoolse opvang (BSO)

Dit gaat in samenwerking met Kinderopvang Dronten.
Bij ons op school komt u ook Kinderopvang Dronten tegen.  Deze organisatie biedt verschillende vormen van kinderopvang aan in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, peuterspeelzalen en baby-dreumes instuiven.
Bij ons op school worden de volgende diensten aangeboden door Kinderopvang Dronten:
• Tussenschoolse opvang (overblijven)
• Baby-dreumes instuif
De tussenschoolse opvang gebeurt onder begeleiding van twee vaste pedagogisch medewerkers (Tamara en Marc) van Kinderopvang Dronten en diverse vrijwilligers, blijven de kinderen over in de aula van de school. De kleuters worden opgehaald van de groep, de andere kinderen komen zelf naar de aula.
Als de boterhammen en het drinken op zijn, mogen de kinderen na toestemming buiten spelen. En er is genoeg te beleven: steps, ballen, zandbakspeelgoed, springtouwen, tennisrackets, etc. De leiding bij het overblijven vindt het belangrijk om bezig te zijn met de kinderen. Dit kan op een actieve of passieve manier, bijvoorbeeld door een activiteit aan te bieden of een gezellig praatje te maken met de kinderen.
Na het opruimen van de gebruikte materialen, komen de pleinwacht en de andere kinderen op het schoolplein en gaan de lessen weer van start. De kleuters worden weer naar hun groep gebracht.

Wilt u informatie over het overblijven?

Neem dan contact op met de coördinator overblijven op De Duykeldam of bel met Kinderopvang Dronten, 0321-316266.

De Polderpukkies

Baby-dreumes instuif De Polderpukkies is een open inloopochtend voor ouders met hun kind(eren) in de leeftijd van 0 – 2½ jaar, waarbij ontmoeting centraal staat. Er wordt gezongen en gespeeld onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Kinderopvang Dronten (Petra) en een vaste vrijwilligster in de aula van De Duykeldam. Ondertussen kunnen ouders onder het genot van een kopje koffie of thee andere ouders ontmoeten, met elkaar kennismaken en (bij)praten.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Kinderopvang Dronten biedt?
Kijk dan op www.kinderopvangdronten.nl of bel voor informatie met 0321-316266.

Verlof/leerplicht

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, is dat natuurlijk heel vervelend. U kunt dit doorgegeven aan de leerkracht door ’s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch uw kind ziek te melden.
Tel. 0321 – 321417.

Extra (vakantie) verlof

Zijn er omstandigheden in uw directe omgeving , zoals een huwelijk, begrafenis of gezinsuitbreiding, dan kunt u voor uw kind extra verlof aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze directeur – Carolien Glastra. Dit geldt ook wanneer u extra vakantieverlof wilt aanvragen. Hiervoor geldt een aantal wettelijke regels.

Leerplicht vierjarige

Op het moment dat uw kind ingeschreven staat bij onze school (vanaf vier jaar), valt hij of zij onder de regels van de school. Dat betekent dat, hoewel uw kind nog niet formeel onder de leerplichtwet valt, hij of zij wel gewoon naar school moet. Uw kind kan dus niet zomaar een weekje vrij krijgen, omdat hij of zij nog maar vier jaar is.

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Facebook

De Duykeldam beschikt over een eigen Facebookpagina. Deze is (ook voor niet-Facebookgebruikers) in te zien voor iedereen. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga naar www.facebook.com/Duykeldam.

Ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar is er voor elke groep een informatieavond waarop de leerkracht informatie geeft over wat de kinderen in de loop van het schooljaar kunnen verwachten. Enkele weken na het begin van het schooljaar wordt ook de algemene ouderavond van de Ouderraad gehouden met de verplichte onderdelen (verkiezingen, jaarverslag enz.) en een actueel thema dat nauw aansluit bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Het kan voorkomen dat er tijdens een schooljaar nog meer ouderavonden georganiseerd worden. Deze worden altijd aangekondigd in de digitale nieuwsbrief.

Digitale nieuwsbrief

Een keer in de drie weken verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin is een ‘agenda’ te vinden met de activiteiten van de betreffende maand en mededelingen die voor ouders belangrijk zijn. Ouders kunnen zich hiervoor zelf aanmelden via deze website.

De Duykeldam van A tot Z

Deze A tot Z is bedoeld om alle ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op De Duykeldam.

Veiligheid op school

Dit veiligheidsplan is opgesteld in samenspraak met het team en de ouders (MR/OR) van De Duykeldam. Het plan wordt jaarlijks in de eerste team- en OR/MR-vergadering geëvalueerd en bijgesteld.

AVG | Wat doen wij?

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.