Openbare Daltonschool De Duykeldam | Swifterbant

 

Als het gaat

om een veilig

leerklimaat

Wie zijn wij en hoe handelen wij?

Onze school

Openbare Daltonbasisschool De Duykeldam is een 6 klassige school in Swifterbant, waar op een moderne wijze met de nieuwste methodes les gegeven wordt. De basis voor ons onderwijs is het Daltonconcept. De pijlers van dit concept zijn verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Plezier en leren gaan bij ons hand in hand.
Met deze website willen we ouders, kinderen en overige bezoekers een goed beeld geven van onze school. Ook willen we u op de hoogte houden van de actualiteiten en ontwikkelingen op onze school. Hierover kunt u lezen in de verschillende nieuwsbrieven.
Bent u op zoek naar een actieve en gezellige basisschool voor uw kind(-eren), dan nodigen wij u van harte uit om onze school eens te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven van de sfeer, de manier van werken en de dagelijkse praktijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met directeur Carolien Glastra. Gegevens te vinden onder de tab ‘Contact’.

“Ieder kind is een ster, die flonkert op haar eigen manier”

Graag tot ziens!

Ons team

Directeur – Carolien Glastra

Leerkrachten:

Groep 1/2 – Juf Anke en juf Helma
Groep 3 – Juf Maaike
Groep 4 – Juf Nadja
Groep 5/6 – Juf Marieke en juf Annelies
Groep 7 – Juf Esther
Groep 8 – Juf Sonja en juf Anke

Onderwijsassistent – Lindsey Ellen

Intern begeleider – Geralien Kuiper

Ons team wordt regelmatig bijgestaan door stagiaires van de PABO. In groep 1-2 en 3 hebben we geregeld onderwijsassistenten (studenten van MBO-opleidingen).

Intern Begeleider

Binnen de school is een Intern Begeleider aangesteld. De leerkracht die met deze taak belast is, draagt de verantwoording voor de doorgaande coördinatie van de zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de leerlingenzorg. Geralien Kuiper is onze Intern Begeleider (woensdag, donderdag en vrijdag).
Wanneer u iets over uw kind wilt vertellen of vragen is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon. Als u een vraag heeft voor IB, mag u altijd bij haar binnenlopen. Een afspraak maken kan ook.

Culturele uitstapjes

Alle groepen gaan minstens twee keer per jaar naar een culturele voorstelling. Deze voorstellingen zijn soms op school, maar we gaan met de kinderen ook naar een locatie buiten de school.

Kanjertraining

Een veilige plek voor iedereen

Wij vinden het belangrijk om voor kinderen vanaf dag 1 een veilige plek te creëren, want een kind dat zich veilig voelt, komt makkelijker tot leren. Daarom krijgen alle kinderen op De Duykeldam vanaf groep 1 de Kanjertraining. Pestgedrag wordt zo voor een groot deel ingedamd, maar kinderen leren ook om complimentjes uit te delen, iemand een helpende hand te bieden en belangstelling naar de mensen om hen heen te tonen.

Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om deze training te geven. De weerbaarheidslessen passen we dagelijks toe tijdens de les. De lessen zijn een aanvulling op hoe wij de leerlingen elke dag leren met elkaar om te gaan. Daarbij vormen respect, vertrouwen, het versterken van sociale vaardigheden, het aanreiken van verschillende oplossingsstrategieën, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en bewustwording van eigenheid de kern.

Een dag op De Duykeldam

Wij beginnen onze dag op De Duykeldam om half negen. Onze deuren zijn vanaf tien voor half negen open en dan kunnen de kinderen en hun ouders vast naar binnen. Dit is een mooie gelegenheid voor uw kind om even te laten zien waar hij/zij mee bezig is, welk boek hij/zij leest of met welk werkje hij/zij bezig is. Voor u het moment om eventueel de leerkracht kort te spreken.

Dagindeling

Elke groep heeft zijn eigen dagindeling. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen, maar dat hier een verdeling in is.
Wij werken met een continue rooster. Dit houdt in dat alle kinderen de hele week tot 14.00 uur naar school gaan. De kinderen uit de onderbouw gaan om 12.00 uur eerst naar buiten en eten daarna in de klas. De bovenbouw eet eerst in de klas en gaat daarna naar buiten van 12.15 uur tot 12.30 uur.

Eten en drinken

In alle groepen kunnen de kinderen ‘s ochtends wat eten en drinken. Het is verstandig om drinkbekers, bakjes en dergelijke te voorzien van de naam van uw kind. Deze bekers en bakjes nemen de kinderen aan het einde van de dag weer mee naar huis. Wij vinden het belangrijk gezond te ‘snacken’. Dus liever geen snoep of blikje frisdrank mee, maar fruit of groente (zoals paprika, tomaatjes of komkommer) en ‘gezonde’ dranken. Wij doen mee met het project ‘EU-fruit’. Alle kinderen krijgen drie keer in de week (woensdag – vrijdag) fruit van school.

Middagpauze
Wilt u uw kind het eten in een broodtrommel en het drinken in een beker, voorzien van de naam van uw kind, meegeven. U kunt uw kind dezelfde hoeveelheid eten en drinken mee naar school geven zoals ze thuis gewend zijn om te eten. We stimuleren de kinderen om hun lunch op te eten. Brood wat niet wordt opgegeten wordt niet weggegooid maar gaat weer mee naar huis.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van de lunch. U wordt gebeld als uw kind geen lunch mee heeft zodat u de lunch alsnog kunt verzorgen. Ouders zijn ook verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, medicijngebruik en wijzigingen daarin.

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. In verband met de corona maatregelen mag hij of zij, nu niet samen met een medeleerling de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Er hoeft ook even geen traktatie voor de leerkrachten meegenomen te worden..

Eén keer per jaar vieren alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag met de kinderen. Tijdens deze ‘juffendag’ is het feest en mogen de kinderen verkleed komen. Er wordt voor één keer geen les gegeven, maar spelen we spelletjes en is het feest!

Maandvieringen

In verband met de corona maatregelen hebben we geen maandvieringen. Zodra het weer mogelijk is gaan we meerdere keren per jaar genieten met de hele school van de maandvieringen. Elke groep verzorgt ongeveer twee keer per jaar zo’n maandviering. De kinderen maken samen met de leerkracht een voorstelling. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Uiteraard bent u als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de weekviering van uw (klein)kind bij te wonen. Deze houden we op vrijdag om tien over elf.

Op weg in de 21e eeuw

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de maatschappij van morgen. Daarom is ons onderwijs er op gericht om de leerlingen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. U kunt dan denken aan ICT vaardigheden maar ook problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatieve en sociale competenties. Wij hanteren hierbij de 21st century skills.

Bibliotheek

Een keer in de 6 weken gaan wij naar de bibliotheek.

Handvaardigheidscircuit

In verband met de corona maatregelen hebben we momenteel in de eigen groep handvaardigheid. Zodra het weer kan starten we op vrijdagmiddag met het handvaardigheidscircuit. Alle leerlingen vanaf groep 5 doen hier aan mee.

Hoe spelen wij in op jouw kind?

Leerlingvolgsysteem

Onze school kent een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen wij uw kind volgen op alle ontwikkelingsgebieden. Dit doen wij door de kinderen te observeren over bijvoorbeeld het gedrag, de manier van werken of de motivatie. Daarnaast houdt de leerkracht de resultaten bij van vakken als rekenen, taal en lezen. In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken wij de IEP toets. Deze toetsen geven niet alleen inzicht in de resultaten, maar wij kunnen ook zien of een kind vooruitgang boekt.

Op een aantal vaste momenten in het schooljaar maakt de leerkracht een afspraak met u om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Maar natuurlijk kunt u buiten die momenten ook zelf bij de leerkracht een gesprek aanvragen.

Portfolio

In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een portfolio en wordt er met u een gesprek gepland. Wij trekken gemiddeld 10 minuten uit voor een gesprek. Natuurlijk kunt u (of de leerkracht) een uitgebreider gesprek aanvragen.

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 mogen de kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elke groep (5, 6, 7 en 8) wordt een jongen en een meisje gekozen voor de leerlingenraad. Samen met de directeur vergaderen zij eenmaal per zes weken. Voorafgaand aan de vergadering bespreken de kinderen met hun eigen groep wat er goed gaat op school en welke verbeterpunten of wensen er zijn. Ook betrekt de schoolleiding de leerlingenraad in keuzes die gemaakt moeten worden.

Talentenklas/A-Kwadraat

Bovenschoolse voorzieningen voor (hoog) begaafde leerlingen

De term hoogbegaafdheid is heel breed. Het behelst meer dan een hoog IQ. Het draait ook om creatief denken, een sterk potentieel en doorzettingsvermogen. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen zal in eerste instantie binnen de reguliere school aanpassingen gedaan moeten worden door middel van compacten en verrijken. Naast  deze aanpassingen op schoolniveau zijn er vervolgens ook drie verschillende bovenschoolse plusvoorzieningen. Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen die op school reeds aanpassingen in hun werk hebben (compacten en verrijken), maar hier eigenlijk nog niet voldoende aan hebben.

Binnen Ante is dat voor groep 4/5 A-Kwadraat. Deze voorziening is voor (hoog)begaafde leerlingen behorende bij alle Antescholen. Daarnaast is er voor groep 6/7 HB-Dronten. Deze plusgroep is toegankelijk voor alle (hoog) begaafde leerlingen binnen Dronten.  Voor de groep 8 leerlingen faciliteert het Almerecollege een dagdeel de A-Kwadraatgroep.

Inhoud lesdagen A-Kwadraat en HB-Dronten

De lesdagen hebben de volgende inhoud:

  • ontmoeting van ontwikkelingsgelijken;
  • samenwerkingopdrachten waardoor leerlingen nieuwe vaardigheden aanleren, zoals overleggen en rekening houden met ideeën van anderen;
  • psycho-educatie over het brein en hoogbegaafd zijn;
  • topdown benadering binnen thematisch onderwijs;
  • aandacht voor de groeimindset tegenover de statische mindset. Een groeimindset zorgt voor passie voor leren/ontwikkelen en het beste uit jezelf halen;
  • leren leren, we gaan op zoek naar wrijfmomenten waarbij leerlingen door de leerkuil gaan;
  • stimuleren van de executieve vaardigheden;
  • betekenisvol en verdiepend leren in een rijke leeromgeving;
  • werken aan een persoonlijk leerdoel.

Deelname

Wanneer de leerkracht en intern begeleider/HB-coördinator van uw school denken dat uw kind in aanmerking kan komen voor A-Kwadraat of HB-Dronten zullen zij hierover met u in gesprek gaan. In april start de aanmeldprocedure. Hiervoor zal een dossier opgebouwd worden. De aanmeldprocedure is bekend bij de school. De leerlingen worden besproken bij de toelatingscommissie. Uiteindelijk zal de HB-coördinator van de school op de hoogte gebracht worden van het besluit en u als ouder hierover informeren.

Wanneer is A-Kwadraat?

De lesdag van zowel A-Kwadraat als HB-Dronten vindt plaats op woensdag. Er wordt een continurooster gehanteerd. A-Kwadraat voor groep 8 is een dagdeel. De groepsgrootte ligt tussen de 12 tot 14 leerlingen.

Wat doet de talentbegeleider van A-Kwadraat?

Bij A-Kwadraat werken talentbegeleiders met een specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid. Naast het lesgeven hebben zij een coachende en begeleidende rol. Elke week mailen ze een weekbrief met informatie voor ouders en leerkrachten. Na elke module schrijven ze een evaluatie. Deze wordt besproken met de leerling en vervolgens naar de eigen leerkracht en de ouders verstuurd.

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Schooltijden

Wij werken met een continue rooster. Alle kinderen gaan de hele week naar school van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Gymrooster  2021-2022
We hebben dit jaar een vakleerkracht voor de gym. Meester Dion geeft alle groepen gym.

tijdMaandag Donderdag  
08.30-09.15 uurGroep 3Groep 3
09.15-10.00 uurGroep 4Groep 4
09.50-10.30 uurGroep 5/6Groep 5/6
11.00-11.45 uurGroep 7Groep 7
11.45-12.30 uurGroep 8Groep 8

 

De Duykeldam in beeld

Kom eens langs!

Geïnteresseerd in een kennismaking?