Openbare Daltonschool De Duykeldam | Swifterbant

 

Als het gaat

om een veilig

leerklimaat

Wie zijn wij en hoe handelen wij?

Onze school

Openbare Daltonbasisschool De Duykeldam is een 6 klassige school in Swifterbant, waar op een moderne wijze met de nieuwste methodes les gegeven wordt. De basis voor ons onderwijs is het Daltonconcept. De pijlers van dit concept zijn verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Plezier en leren gaan bij ons hand in hand.
Met deze website willen we ouders, kinderen en overige bezoekers een goed beeld geven van onze school. Ook willen we u op de hoogte houden van de actualiteiten en ontwikkelingen op onze school. Hierover kunt u lezen in de verschillende nieuwsbrieven.
Bent u op zoek naar een actieve en gezellige basisschool voor uw kind(-eren), dan nodigen wij u van harte uit om onze school eens te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven van de sfeer, de manier van werken en de dagelijkse praktijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met directeur Michel Rook. Gegevens te vinden onder de tab ‘Contact’.

“Ieder kind is een ster, die flonkert op haar eigen manier”

Graag tot ziens!

Ons team

Directeur – Michel Rook

Leerkrachten:

Groep 1/2a – Juf Lisa en juf Linda
Groep 1/2b- Juf Maaike
Groep 3/4 – Juf Nadja en juf Linda
Groep 5 – Juf Elisa en juf Paulien
Groep 6 – Juf Sonja en juf Naomy
Groep 7/8 – Juf Esther

Onderwijsassistent – meester Maerten en juf Karolien

Intern begeleider – Gaby van Dijk

Dalton coördinator – juf Nadja en juf Sonja

Hoogbegaafdheidscoördinator – juf Sonja

Ons team wordt regelmatig bijgestaan door stagiaires van de PABO. In groep 1-2 en 3 hebben we geregeld onderwijsassistenten (studenten van MBO-opleidingen).

Intern Begeleider

Binnen de school is een Intern Begeleider aangesteld. De leerkracht die met deze taak belast is, draagt de verantwoording voor de doorgaande coördinatie van de zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de leerlingenzorg.
Wanneer u iets over uw kind wilt vertellen of vragen is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon. Als u een vraag heeft voor IB, mag u altijd bij haar binnenlopen. Een afspraak maken kan ook.

Culturele uitstapjes

Alle groepen gaan minstens twee keer per jaar naar een culturele voorstelling. Deze voorstellingen zijn soms op school, maar we gaan met de kinderen ook naar een locatie buiten de school.

HiRO

HiRO  Leren door te doen

Elk kind in z’n kracht
Elk kind leert het beste binnen een veilig pedagogisch klimaat, met positieve groepsvorming en plezier. De HiRO lesmethode draagt bij aan deze voorwaarden, zodat elk kind in staat is  om te leren.

HiRO is een jaarprogramma binnen een digitale leeromgeving, dat in de klas gebruikt wordt. Fysieke oefeningen spelen een grote rol. De lessen vormen de basis van sociale vaardigheden waar kinderen hun leven lang vruchten van plukken.

Kernwaarden:
respect  –  samenwerken  –  weerbaarheid  –  beheersing  –  vertrouwen  –  discipline – dit alles met plezier

HiRO leert kinderen om zich niet te vergelijken met anderen, maar om elke dag beter te zijn dan gisteren. Door aan te sluiten op de natuurlijke manier waarop kinderen leren, zorgt HiRO ervoor dat kinderen op speelse wijze werken aan sociaal-emotionele vaardigheden. 

De HiRO methode zet de ervaring van het kind voorop, waardoor het direct aansluit op de belevingswereld van kinderen. Ervarend leren is de leidraad van het programma, met een stevig fundament vanuit de waarden die gelden in de judosport. Volgens leerpsycholoog en pedagoog David Kolb leert een kind het best door ervaringsgericht leren. Kolb formuleerde een leercyclus, waarin vier leerstappen aan de orde komen. Deze leercyclus vormt de basis voor elke les binnen HiRO:

 1. Concrete ervaring: wat gebeurt er?
  Wat zie ik, wat maak ik mee, wat ervaar ik in de huidige situatie.
 2. Reflectief observeren: wat heb ik meegemaakt en hoe voel ik me erbij?
  Wat roept het bij me op, wat vind ik ervan, wat wil ik ermee.
 3. Begripsvorming: waarom gebeurde het?
  Hoe kan ik de ervaringen en mijn gedachten gebruiken en in mijn toekomstig handelen toepassen.
 4. Oefenen: wat doe ik nu?
  Toetsen of de eerder geformuleerde hypothese in de realiteit stand houdt, wat levert de nieuwe aanpak in de praktijk op.

Met het inzetten van de HiRO methode doen kinderen concrete en intense ervaringen op, die na reflectie leiden tot een verandering in gedrag op meerdere leefgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing, sociale omgang, relaties en vrijetijdsbesteding. Door kinderen levensechte situaties aan te bieden, ervaren zij direct hoe het voelt om sociaal-emotionele competenties zoals weerbaarheid of discipline toe te passen.

Zowel in het veiligheidsbeleidsplan als het pestprotocol is een en ander uitgewerkt. We vragen de ouders die pestgedrag constateren dit meteen aan de school melden, zodat adequaat kan worden gehandeld. Wanneer ouders niet mee willen of mee kunnen denken over het gedrag van hun kind, dan neemt de school het initiatief. De school zal in de gegeven omstandigheden zoeken naar een oplossing die goed is voor iedereen.

Een dag op De Duykeldam

Wij beginnen onze dag op De Duykeldam om half negen. Om 08.20 uur komen alle leerkrachten op het schoolplein. Voor u het moment om eventueel de leerkracht kort te spreken. Om 08.25 uur nemen de leerkrachten alle kinderen mee naar binnen en starten de lessen.

Dagindeling

Elke groep heeft zijn eigen dagindeling. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen, maar dat hier een verdeling in is.
Wij werken met een continue rooster. Dit houdt in dat alle kinderen de hele week tot 14.00 uur naar school gaan. De kinderen uit de onderbouw gaan om 12.00 uur eerst naar buiten en eten daarna in de klas. De bovenbouw eet eerst in de klas en gaat daarna naar buiten van 12.15 uur tot 12.30 uur.

Eten en drinken

In alle groepen kunnen de kinderen ’s ochtends wat eten en drinken. Het is verstandig om drinkbekers, bakjes en dergelijke te voorzien van de naam van uw kind. Deze bekers en bakjes nemen de kinderen aan het einde van de dag weer mee naar huis. Wij vinden het belangrijk gezond te ‘snacken’. Dus liever geen snoep of blikje frisdrank mee, maar fruit of groente (zoals paprika, tomaatjes of komkommer) en ‘gezonde’ dranken. Wij doen mee met het project ‘EU-fruit’. Alle kinderen krijgen drie keer in de week (woensdag – vrijdag) fruit van school.

Middagpauze
Wilt u uw kind het eten in een broodtrommel en het drinken in een beker, voorzien van de naam van uw kind, meegeven. U kunt uw kind dezelfde hoeveelheid eten en drinken mee naar school geven zoals ze thuis gewend zijn om te eten. We stimuleren de kinderen om hun lunch op te eten. Brood wat niet wordt opgegeten wordt niet weggegooid maar gaat weer mee naar huis.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van de lunch. U wordt gebeld als uw kind geen lunch mee heeft zodat u de lunch alsnog kunt verzorgen. Ouders zijn ook verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, medicijngebruik en wijzigingen daarin.

Wij doen mee met het melkproject. De kinderen krijgen twee keer in de week  (op dinsdag en vrijdag) melk of karnemelk uitgeschonken  De kinderen nemen hiervoor zelf een drinkbeker met dop mee naar school.

Wieltjesdag

Iedere eerste vrijdag van de maand is er wieltjesdag. De kinderen mogen deze dag een step, skeelers, skateboard, etc. meenemen naar school. Tijdens de pauzes mogen zij hiermee spelen. Hierbij is bescherming wel verplicht.

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. In verband met de corona maatregelen mag hij of zij, nu niet samen met een medeleerling de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Er hoeft ook even geen traktatie voor de leerkrachten meegenomen te worden..

Eén keer per jaar vieren alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag met de kinderen. Tijdens deze ‘juffendag’ is het feest en mogen de kinderen verkleed komen. Er wordt voor één keer geen les gegeven, maar spelen we spelletjes en is het feest!

De Duykelshow

Elke groep verzorgt ongeveer twee keer per jaar een Duykelshow. De kinderen maken samen met de leerkracht een voorstelling. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Uiteraard bent u als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de Duykelshow van uw (klein)kind bij te wonen. Deze houden we op vrijdag om 13.10 uur.

Op weg in de 21e eeuw

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de maatschappij van morgen. Daarom is ons onderwijs er op gericht om de leerlingen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. U kunt dan denken aan ICT vaardigheden maar ook problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatieve en sociale competenties. Wij hanteren hierbij de 21st century skills.

Bibliotheek

Een keer in de 6 weken gaan wij naar de bibliotheek.

Handvaardigheidscircuit

Op vrijdagmiddag werken we met alle kinderen in het handvaardigheidscircuit. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 werken twee weken aan een techniek, de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 werken drie weken met een bepaalde techniek. Daarna schuiven ze door naar een andere techniek. Op deze manier komen de kinderen in aanraking met veel verschillende technieken. Hierbij is het heel fijn dat we hulp van ouders hebben.

Hoe spelen wij in op jouw kind?

Leerlingvolgsysteem

Onze school kent een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen wij uw kind volgen op alle ontwikkelingsgebieden. Dit doen wij door de kinderen te observeren over bijvoorbeeld het gedrag, de manier van werken of de motivatie. Daarnaast houdt de leerkracht de resultaten bij van vakken als rekenen, taal en lezen. In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken wij de IEP toets. Deze toetsen geven niet alleen inzicht in de resultaten, maar wij kunnen ook zien of een kind vooruitgang boekt.

Op een aantal vaste momenten in het schooljaar maakt de leerkracht een afspraak met u om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Maar natuurlijk kunt u buiten die momenten ook zelf bij de leerkracht een gesprek aanvragen.

Portfolio

In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een portfolio en wordt er met u een gesprek gepland. Wij trekken gemiddeld 10 minuten uit voor een gesprek. Natuurlijk kunt u (of de leerkracht) een uitgebreider gesprek aanvragen.

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 mogen de kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elke groep (5, 6, 7 en 8) wordt een jongen en een meisje gekozen voor de leerlingenraad. Samen met de directeur vergaderen zij eenmaal per zes weken. Voorafgaand aan de vergadering bespreken de kinderen met hun eigen groep wat er goed gaat op school en welke verbeterpunten of wensen er zijn. Ook betrekt de schoolleiding de leerlingenraad in keuzes die gemaakt moeten worden.

Talentenklas/A-Kwadraat

Bovenschoolse voorzieningen voor (hoog) begaafde leerlingen

De term hoogbegaafdheid is heel breed. Het behelst meer dan een hoog IQ. Het draait ook om creatief denken, een sterk potentieel en doorzettingsvermogen. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen zal in eerste instantie binnen de reguliere school aanpassingen gedaan moeten worden door middel van compacten en verrijken. Naast  deze aanpassingen op schoolniveau zijn er vervolgens ook drie verschillende bovenschoolse plusvoorzieningen. Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen die op school reeds aanpassingen in hun werk hebben (compacten en verrijken), maar hier eigenlijk nog niet voldoende aan hebben.

Binnen Ante is dat voor groep 4/5 A-Kwadraat. Deze voorziening is voor (hoog)begaafde leerlingen behorende bij alle Antescholen. Daarnaast is er voor groep 6/7 HB-Dronten. Deze plusgroep is toegankelijk voor alle (hoog) begaafde leerlingen binnen Dronten.  Voor de groep 8 leerlingen faciliteert het Almerecollege een dagdeel de A-Kwadraatgroep.

Inhoud lesdagen A-Kwadraat en HB-Dronten

De lesdagen hebben de volgende inhoud:

 • ontmoeting van ontwikkelingsgelijken;
 • samenwerkingopdrachten waardoor leerlingen nieuwe vaardigheden aanleren, zoals overleggen en rekening houden met ideeën van anderen;
 • psycho-educatie over het brein en hoogbegaafd zijn;
 • topdown benadering binnen thematisch onderwijs;
 • aandacht voor de groeimindset tegenover de statische mindset. Een groeimindset zorgt voor passie voor leren/ontwikkelen en het beste uit jezelf halen;
 • leren leren, we gaan op zoek naar wrijfmomenten waarbij leerlingen door de leerkuil gaan;
 • stimuleren van de executieve vaardigheden;
 • betekenisvol en verdiepend leren in een rijke leeromgeving;
 • werken aan een persoonlijk leerdoel.

Deelname

Wanneer de leerkracht en intern begeleider/HB-coördinator van uw school denken dat uw kind in aanmerking kan komen voor A-Kwadraat of HB-Dronten zullen zij hierover met u in gesprek gaan. In april start de aanmeldprocedure. Hiervoor zal een dossier opgebouwd worden. De aanmeldprocedure is bekend bij de school. De leerlingen worden besproken bij de toelatingscommissie. Uiteindelijk zal de HB-coördinator van de school op de hoogte gebracht worden van het besluit en u als ouder hierover informeren.

Wanneer is A-Kwadraat?

De lesdag van zowel A-Kwadraat als HB-Dronten vindt plaats op woensdag. Er wordt een continurooster gehanteerd. A-Kwadraat voor groep 8 is een dagdeel. De groepsgrootte ligt tussen de 12 tot 14 leerlingen.

Wat doet de talentbegeleider van A-Kwadraat?

Bij A-Kwadraat werken talentbegeleiders met een specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid. Naast het lesgeven hebben zij een coachende en begeleidende rol. Elke week mailen ze een weekbrief met informatie voor ouders en leerkrachten. Na elke module schrijven ze een evaluatie. Deze wordt besproken met de leerling en vervolgens naar de eigen leerkracht en de ouders verstuurd.

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Schooltijden

Wij werken met een continue rooster. Alle kinderen gaan de hele week naar school van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Gymrooster  2021-2022
We hebben dit jaar een vakleerkracht voor de gym. Meester Dion geeft alle groepen gym.

tijd Maandag   Donderdag   
08.30-09.15 uur Groep 1/2a Groep 1/2a
09.15-10.00 uur Groep 1/2b Groep 1/2b
10.30-11.15 uur Groep 3/4 Groep 6
11.15-12.00 uur Groep 5 Groep 5
12.30-13.15 uur Groep 6 Groep 3/4

 

De Duykeldam in beeld

Kom eens langs!

Geïnteresseerd in een kennismaking?